Simple RF Switch


rf-sw-03

	C1 33pF 50v			D1 AA117
	C2 470uF 16v elect		D2 AA117
	C3 470uF 16v elect		D3 1N4004
	C4 100uF 16v elect		TR1 2N1711 npn
	C5 1000pF 50v 		R1 1ohm
	C6 4700pF 50v		RL 12v relay
					Switches 2 x toggle